MENU

Manuál vonkajšej reklamy Zámocká

  Kultivácia farebnosti a vonkajšej reklamy na časti Zámockej ulice. Miesto: Zámocká 14, 16, 18 a 20, Bratislava Fázy projektu: štúdia, konzultácie s KPÚ, realizačný projekt Realizácia: 2020 + Klient: Spoločenstvo vlastníkov Zámocká 14-20, správca Miroslav Drobný Autori: Ing. arch. Eva Šperka, Ing. arch. Katka Antalová, PhD., Ing. arch. Ivan Kanich, Ing. arch. Branislav Stojkov, Ing. arch. Kristína Jakubová Zámocká ulica je dôležitým turistickým prepojením medzi historickým jadrom mesta a hradom. Pôvodným architektonickým zámerom bolo vytvoriť kompaktnú zástavbu s celistvou mierkou, ktorá bude pestrá v detailoch. Štyri riešené objekty sú zložené z 11-tich celkov s iným výrazom a farebnosťou. Fasády boli zanedbávané, partery rôzne prefarbené, prevádzky si osádzali vlastné pútače. Bez regulácie reklamy vznikol chaotický a rušivý úsek, ktorý chceli obyvatelia skultivovať. Prvým krokom bolo zameranie pôvodnej farebnosti fasád a výber nových odtieňov, ktoré spolu pôsobia harmonicky. Výber bol tvorený v súčinnosti s KPÚ. Keďže v čase návrhu a realizácie projektu ešte nemalo mesto vlastnú metodiku reklamy bolo druhým krokom vypracovanie manuálu vonkajšej reklamy, ktorým sa majú prevádzky riadiť. Myslelo sa na nápisy na fasádach, výstrče, polepy okien, tabule a vitríny, číslovanie objektov, výber písma, kapotáže kvetináčov na parapetoch.
Read More ›

Perce-scope Viedeň

Podarilo sa nám vyhrať ďaľšiu súťaž, tentokrát na mestskú intervenciu vo Viedni. Hlavnou myšlienkou je zblíženie ľudí, známych i neznámych, počas pandémie pomocou hravej inštalácie periskopu. Teraz nás čaká realizácia. Miesto: Viedeň Fázy projektu: architektonická súťaž organizovaná viedeňským ateliérom feld72a Liebling Hausom Návrh: 2021 Autori: Ing. arch. Eva Šperka, Ing. arch. Katka Antalová, PhD., Ing. arch. Ivan Kanich, Ing. arch. Branislav Stojkov, Zadaním bolo reflektovať zmenu využívania verejného priestoru následkom pandémie Covid-19. In times of reduced physical contact, the Perce-scope, questioning the perception of distance, reintroduces the concept of the visual (emotional) human remoteness vs closeness. The idea behind is to bring people closer to each other in pandemic times and keep reminding them of the importance of it in the post-pandemic future. The Perce-scope would serve as an extension of the public space in this “new” normality, in which we had to adapt and change a lot. One thing that for sure not only stayed the same but certainly grew bigger is the people’s need to meet and interact with their families, friends, loved ones. During these times as an extension of the public space creates a visual interaction of space, voices, atmospheres, emotions, memories… a grandmother and her […]
Read More ›

Areál ZŠ v Kuchyni

  Zadaním bolo navrhnúť revitalizáciu areálu základnej školy so zohľadnením smart riešení a ekologických princípov. Miesto: obec Kuchyňa Fázy projektu: ideová štúdia Návrh: 2021 Klient: ZŠ Kuchyňa Autori: Ing. Zlatica Janečková, Ing. arch. Eva Šperka, Ing. arch. Katka Antalová, PhD., Ing. arch. Ivan Kanich, Ing. arch. Kristína Jakubová Návrh pracuje s diverzifikáciou prostredí a atmosfér, ktoré poskytujú ľuďom rôzne formy zážitkov a vnemov, zabezpečujú vhodné prostredie pre podnetné vzdelávanie a komplexný rozvoj. V areáli sú spojené edukačné športové a kultúrne funkcie so zónami pre oddych a relax. Škola so školským areálom sa stanú plnohodnotným centrom vzdelávania, kultúry, športu a budú vyuužívané aj na zmysluplné voľnočasové aktivity. Priestor je navrhnutý tak, aby vyhovoval potrebám žiakov a zároveň bol otvorený a lákavý aj pre ostatné vekové kategórie od malých detí po seniorov. Rozčlenenie areálu školy bolo navrhnuté s dôrazom na ekologické a edukačné aspekty. Posilnením zelenej infraštruktúry sa podporí ekosystémová rozmanitosť. Diverzifikáciou zelených a modrých plôch sa prispeje k zvýšeniu biodiverzity, ochladzovaniu mikroprostredia a prirodzenému zmierňovaniu zmeny klímy. Využitím plôch s vysokým stupňom priepustnosti sa zvýši infiltrácia vody v území.
Read More ›

Súťaž Parková

Náš návrh do urbanisticko-architektonickej súťaže na bytový súbor pre seniorov v Prievoze. Miesto: Parková ulica, Bratislava Fázy projektu: architektonická súťaž Návrh: 2020 Autori: Ing. arch. Katka Antalová, PhD., Ing. arch. Ivan Kanich, Ing. arch. Branislav Stojkov, Mgr, art. Zuzana Žúžiová Čupková, PhD., Ing. Lenka Hlubinová Vargová (Ateliér Papaver), Ing. arch. Eva Šperka Obytný súbor Parková má ambíciu byť nielen kvalitným miestom pre bývanie, ale byť súčasťou života v Prievoze. Verejné priestory, pre stretávanie a život širšej komunity, sú v Prievoze veľmi vzácne, a preto sa projekt otvára susedstvu. Zároveň je snahou vytvoriť bývanie, kde obyvatelia – seniori nebudú izolovaní, ale budú mať príležitosť zapojiť sa do miestneho života. 25 bytov tak dopĺňa komunitná kaviareň a klubovňa s knižnicou. Na riešenom pozemku kedysi fungovalo šľachtické záhradníctvo s početnými skleníkmi. Skleník sa stáva ústredným motívom aj novonavrhovaného obytného súboru. Je nielen odkazom na históriu, ale využitý ako komunitná kaviareň s knižnicou sa stáva centrom susedského života. Flexibilný priestor kaviarne sa dá využiť na susedské stretnutia, diskusie alebo prednášky. Na riešenom pozemku navrhujeme zachovať aj ďalší pôvodný skleník na pestovanie v rámci komunitnej záhrady. Hmoty dvoch obytných budov sú na pozemku umiestnené tak, aby vzniklo viacero zón s rôznym charakterom a atmosférami – […]
Read More ›

Exteriér Domu Albrechtovcov

  Návrhy brány, dverí, sokla, exteriérového schodiska i vyriešenie anglického dvorčeka bez zábradlia v historickom kontexte boli pre nás výzvou. Takto sme sa s ňou popasovali. Projekt: Dom Albrechtovcov, Kapitulská 1, Bratislava Autori: Ing. arch. Katka Antalová, PhD., Ing. arch. Eva Šperka, Ing. arch. Ivan Kanich Záhradná architektúra: Ing. Lenka Hlubinová Vargová (Ateliér Papaver) Foto: Janka Kuššová
Read More ›