MENU

Areál ZŠ v Kuchyni

 

Zadaním bolo navrhnúť revitalizáciu areálu základnej školy so zohľadnením smart riešení a ekologických princípov.

Miesto: obec Kuchyňa
Fázy projektu: ideová štúdia
Návrh: 2021
Klient: ZŠ Kuchyňa
Autori: Ing. Zlatica Janečková, Ing. arch. Eva Šperka, Ing. arch. Katka Antalová, PhD., Ing. arch. Ivan Kanich, Ing. arch. Kristína Jakubová

Návrh pracuje s diverzifikáciou prostredí a atmosfér, ktoré poskytujú ľuďom rôzne formy zážitkov a vnemov, zabezpečujú vhodné prostredie pre podnetné vzdelávanie a komplexný rozvoj. V areáli sú spojené edukačné športové a kultúrne funkcie so zónami pre oddych a relax. Škola so školským areálom sa stanú plnohodnotným centrom vzdelávania, kultúry, športu a budú vyuužívané aj na zmysluplné voľnočasové aktivity. Priestor je navrhnutý tak, aby vyhovoval potrebám žiakov a zároveň bol otvorený a lákavý aj pre ostatné vekové kategórie od malých detí po seniorov.

Rozčlenenie areálu školy bolo navrhnuté s dôrazom na ekologické a edukačné aspekty. Posilnením zelenej infraštruktúry sa podporí ekosystémová rozmanitosť. Diverzifikáciou zelených a modrých plôch sa prispeje k zvýšeniu biodiverzity, ochladzovaniu mikroprostredia a prirodzenému zmierňovaniu zmeny klímy. Využitím plôch s vysokým stupňom priepustnosti sa zvýši infiltrácia vody v území.