MENU

Rekonštrukcia hotela Ďumbier v Brezne

 

Návrh rekonštrukcie hotela Ďumbier má ambíciu poskytnúť kvalitné služby medzinárodnej úrovne pre návštevníkov Brezna a zároveň byť obľúbeným miestom pre obyvateľov mesta.

Miesto: Námestie generála Štefánika 31, Brezno
Fázy projektu: architektonická súťaž, 1. miesto
Návrh: 2021
Autori: Ing. arch. Eva Šperka, Ing. arch. Katka Antalová, PhD., Ing. arch. Ivan Kanich, Ing. arch. Branislav Stojkov

Ideové riešenie
Nosnou myšlienkou návrhu rekonštrukcie hotela Ďumbier je revitalizácia vnútorného nádvoria, od ktorého sa odvíja koncepcia funkčného usporiadania hotela. Nádvorie, ktoré plnilo prevažne zásobovaciu a obslužnú funkciu sa stáva centrálnym exteriérovým pobytovým priestorom. Urbanisticky komunikuje s okolitými verejnými priestormi centra mesta a prepája sa s námestím a nábrežím. Poloverejný charakter nádvoria je pridanou hodnotou aj pre obyvateľov Brezna, no primárne slúži pre potreby hotela. Funkcie hotela ako hotelová lobby, reštaurácia, wellness a kongres obkolesujú nádvorie a podieľajú sa na jeho aktívnom využívaní. Slúži na oddych, nachádza sa tu terasa hotelovej reštaurácie a poskytuje priestor pre príležitostné kultúrne a spoločenské aktivity.

Funkčno-prevádzkové riešenie
Klenbová chodba bývalého meštianskeho domu je hlavným reprezentatívnym vstupom do hotela. Zároveň sa stáva akousi “pasážou,” ktorá prepája Nám. gen. Štefánika s nádvorím a poskytuje vstup do wellnessu, ktorý je navrhnutý ako samostatne fungujúci celok prístupný verejnosti. Dôležitým bodom funkčného návrhu je možnosť oddelenia prevádzok hotelových a kongresových priestorov v prípade organizovania podujatí, ktoré to vyžadujú. Preto majú kongresové priestory samostatný vstup z Kuzmányho ulice, samostatné schodisko a výťah vedúci k historickej redute a ostatným kongresovým priestorom. Hotelová aj kongresová časť sú napojené na gastro prevádzky (reštaurácia, kaviareň). Cieľom návrhu je zjednodušenie a racionalizácia dispozičného riešenia, preto návrh komplexne rieši aj priestory reštaurácie a jej zázemie, ktoré neboli povinnou časťou zadania. Združenie priestorov zázemia gastra vo východnej časti budovy umožnilo prepojenie priestorov reštaurácie s nádvorím a vytvorenie exteriérovej terasy. Zásobovanie gastra sa tak odohráva na jednom mieste, ktoré nie je v konflikte s prevádzkou nádvoria. Vo východnej časti nádvoria sa tiež nachádza parkovanie pre zamestnancov a obyvateľov susedných objektov nádvoria. Ubytovacia časť hotela sa nachádza v pôvodnej historickej stavbe a aj v prístavbe z roku 1986, ktoré sú v vzájomne rôznych nivelitách. Nové umiestnenie osobného a nákladného výťahu zabezpečuje bezbariérovú prevádzku personálu a hostí. Efektívne riešenie dispozície a optimalizácia dispozície hotelovej časti zvyšuje štandard a zachováva pôvodnú kapacitu hotela. Pridanou hodnotou hotela môže byť vyhliadka v strešnej časti budovy, ktorá by využila potenciál vyhľadov na okolité hory.

Hmotovo-priestorové riešenie
Hlavným cieľom hmotového riešenia je očistenie dvorovej časti od neskorších architektonických nánosov a vytvorenie kultivovanej fasády v súlade s uličnou fasádou a fasádou honosnej reduty. Ustúpené podlažia prístavby sú preto dostavané do kompaktnej jednoduchej hmoty s pravidelným rytmom okenných otvorov. Konštrukčný systém pôvodnej prístavby je zachovaný doplnený o dostavanú hmotu. Pôvodná bezvýznamná hmota je nahradená novou hmotou wellnessu so súčasným architektonickým výrazom.

Pamiatkový prístup
Návrh obnovuje uličné fasády historických objektov a celej reduty v existujúcom slohovom výraze so zachovaním výzdoby a pôvodného členenia. Tektonika uličnej fasády prístavby nad meštianskym domom je zjednodušená, zachované je lizénové členenie, ktoré sa odvoláva na historickú budovu. Okenné otvory prístavby sú vzhľadovo prispôsobené historickým a všetky výplne sú drevené.
Dvorové fasády sú očistené a citlivo doplnené, tak aby nekonkurovali historickej architektúre. Farebnosť fasád je navrhnutá v pieskových odtieňoch, tak aby zapadala do prostredia mesta. Jej finálny odtieň bude závisieť od pamiatkového výskumu. Ak výskum preukáže možnosť obnoviť historický hostinec v pivnici, bude môcť byť prepojený s hotelou lobby. Výšky hrebeňov a sklony uličných striech a ríms a historický krov sú zachované.