MENU

Súťaž Parková

Náš návrh do urbanisticko-architektonickej súťaže na bytový súbor pre seniorov v Prievoze.

Miesto: Parková ulica, Bratislava
Fázy projektu: architektonická súťaž
Návrh: 2020
Autori: Ing. arch. Katka Antalová, PhD., Ing. arch. Ivan Kanich, Ing. arch. Branislav Stojkov, Mgr, art. Zuzana Žúžiová Čupková, PhD., Ing. Lenka Hlubinová Vargová (Ateliér Papaver), Ing. arch. Eva Šperka

Obytný súbor Parková má ambíciu byť nielen kvalitným miestom pre bývanie, ale byť súčasťou života v Prievoze. Verejné priestory, pre stretávanie a život širšej komunity, sú v Prievoze veľmi vzácne, a preto sa projekt otvára susedstvu. Zároveň je snahou vytvoriť bývanie, kde obyvatelia – seniori nebudú izolovaní, ale budú mať príležitosť zapojiť sa do miestneho života. 25 bytov tak dopĺňa komunitná kaviareň a klubovňa s knižnicou.

Na riešenom pozemku kedysi fungovalo šľachtické záhradníctvo s početnými skleníkmi. Skleník sa stáva ústredným motívom aj novonavrhovaného obytného súboru. Je nielen odkazom na históriu, ale využitý ako komunitná kaviareň s knižnicou sa stáva centrom susedského života. Flexibilný priestor kaviarne sa dá využiť na susedské stretnutia, diskusie alebo prednášky. Na riešenom pozemku navrhujeme zachovať aj ďalší pôvodný skleník na pestovanie v rámci komunitnej záhrady.

Hmoty dvoch obytných budov sú na pozemku umiestnené tak, aby vzniklo viacero zón s rôznym charakterom a atmosférami – verejnými, poloverejnými aj súkromnými. Situovanie objektov na pozemku zároveň umožňuje priehľady na historický kaštieľ, ktoré sa otvárajú návštevníkom už od vstupnej brány. Okolo Skleníka vzniká malé verejné námestíčko a vonkajšia čitáreň. Priestor postupne prechádza do parčíka s množstvom zelene, ktorý vizuálne nadviaže na park okolo kaštieľa. Na južnej strane pozemku vznikajú zasa intímnejšie priestory komunitnej záhrady a sadu, určené predovšetkým na oddych a stretávania obyvateľov bytových domov.